1 Program, 3 Languages

1 Program, 3 Languages
Same program written in 3 programming languages: Typescript, Haskell, Rust. Thereby experiencing environment and gaining new knowledge.
Read more →

Học haskell qua code scheduled-blocks video script

Học haskell qua code scheduled-blocks video script
Đây là một chương trình viết lại của một repo khác cũng đã thực hiện việc tính toán block slot leader trên blockchain Cardano. Source gốc viết bằng Python. Mình quyết định mục tiêu sẽ là convert hết các Chức năng và Công thức của repo đó thành Haskell, phục vụ việc học ngôn ngữ này.
Read more →

Comparative Concurrency with Haskell

A beautifully discussion about Haskell Concurrency written by Michael Snoyman, November 22, 2016.
Read more →